onsdag 22. september 2010

Tvungen Pappaperm er et blindspor

Vi synes det er helt OK at menn ønsker mer samvær og ansvar for barna, men vi mener at fordelingen mellom mor og far er en privatsak. Er man voksne nok til å få barn såer man også voksne nok til å fordele permisjonen.


Det viktigste virkemiddelet for en mer jevn fordeling vil være å gjøre fars lønn til grunnlaget for fars godtgjørelse. Slik det er i dag er det mors lønn som bestemmer hva far får i permisjonstøtte. I mange familier er far eneste forsørger – eller den aller største. For eksempel i familier hvor mor er student. Det blir da så vanskelig å ta far ut av jobb at familieøkonomien ikke makter det. Da får det bli mor eller ingen.

Vi deler ikke det feministiske oppropet at det skal være et mål at far, frivillig eller med tvang, tar like mye permisjon som mor. Det er ikke et mål som er ment å være ”til beste for barna”, men et mål som er basert på at den eneste lykke på jord er at kvinner blir som menn – og at menn blir som kvinner.

Når vi allikevel mener at det er fars lønn som må danne grunnlaget for fars permisjon så er det fordi det er en selvfølge i et samfunn basert på likeverd. At familier velger at far skal være hjemme anser vi også som helt uproblematisk og vi synes i prinsippet at det er positivt at far får mer tid med barna. Særlig så nært etter fødselen som mulig. Men vi mener at voksne mennesker i et fritt land må få bestemme sitt eget livsløp selv og ikke styres av feminister. Svangerskapermisjonen må kunne disponeres fritt av mor og far, selvsagt med unntak av ukene umiddelbart før og etter fødselen som mor trenger.

torsdag 9. september 2010

Strengere straff for voldtekt og rettsikkerheten

Vi i Manndom liker ikke voldtekter og stiller oss gjerne bak ønsker om strengere straff for noe av det aller verste man kan foreta seg mot andre mennesker. Men vi tar sterkt avstand fra ønske om å redusere kravet til bevisbyrden slik det har vært ytret fra enkelte i feministmiljøene.

En hver forbryter er uskyldig til det motsatte er bevist. Det er grunnsteinen i en rettstat. Og dette gjelder uansett hvor jævlig forbrytelsen er. Den minste tvil skal komme den mistenkte til gode og det er bedre at en skyldig går fri enn at en uskyldig blir dømt. Det er jævlig å bli utsatt for overgrep, men det er et enda verre overgrep å dømme en helt uskyldig person for udåden.

Voldtekt er av natur vanskelig å bevise. Dessverre. Rettslig blir det ekstra vanskelig ved at den samme handlingen som er strengt ulovlig er fullt ut lovlig når den gjøres med frivillige deltakere. Da blir det vanskelig å dømme. Dessverre. Allikevel kan ikke en rettstat akseptere at enkelte borgere får redusert rettsikkerhet bare fordi de tilhører et spesielt kjønn.

Tenk om alt hadde vært like lett å gjenvinne

Morsomt skal det være. Å brette sammen og stue vekk en mann som annet søppel oppleves som morsomt blant mange. Grønt Punkt ønsker å få oss til å returnere mer kartonger. Ville det vært like morsomt og greit om en mann kastet sine kvinner i søpla som dumme ting?

Kvinnepanelet ønsker rettsløset menn.

Kvinnepanelet gjenspeiler den hyperfeministiske holdningen vi i Manndom tar sterkt avstand fra. I deres hoder er menn i utgangspunktet slemme og dyriske. En fiende som må nedkjempes. Siste nytt er at menn som en partner mener er voldelig skal miste samværsretten med sine barn uten love og dom.


Rett nok fremhever panelet at det ikke skal være fritt frem for kvinner å hevde at menn er voldelige, men allikevel. Beslutningen ønsker de skal fattes av en instans utenfor rettsystemet. Og da basert på påstanden om at de er voldelige, skal fratas den mest grunnleggende rettighet et menneske har; samvær med sine barn.

Vi støtter selvsagt ikke voldelige menn. Men det er ikke det saken handler om. Vi merker oss at kvinner ikke skal kunne miste samværsretten på samme grunnlag. Vi merker oss at kvinner skal kunne vinne over menn uten å måtte fremlegge rettkraftige bevis. Det synes som om kvinnepanelet mener kvinner i utgangspunktet er langt bedre skikket til – og berettiget til å ta seg av barn enn menn.

Merk også at panelet ikke snakker om strakstiltak for å beskytte barn mot foreldre som utøver vold mot dem, men om varige frarøving av farskapet når en kvinne hevder at mannen har utøvet vold mot henne.

Kvinnepanelt er ikke en hvilken som helst jenteklubb. Panelet er et offisielt nedsatt organ for å råde regjeringen ved Barne-, Likestillings- og inkluderingsministeren. Det er sjeldent mye makt samlet i denne jenteklubben. Vi oppfatter hele uttalelsen fra panelet som både bakstreversk, skremmende og grovt sjikanerende. Vi oppfordrer regjeringen til å nedlegge dette hetseorganet.

Butikk som bare kjøper varer produsert av menn

Kjersti Lie Holtar driver handel med varer produsert av kvinner i Afrika. Vi i Manndom har selvsagt ikke noe i mot det. Men ville det blitt ansett som helt uproblematisk, og fremhauset som noe positivt av NRK og andre, hvis en butikk utelukkende kjøpte varer produsert av gutter og menn? Og som nektet å ta inn varer hvis det var kvinner som produserte dem?


Som sagt har vi ikke noe i mot Holtars virksomhet og har stor sympati for og tro på ”grasrothandelens” potensial for samfunnsutvikling. Prinsipielt støtter vi ikke tanker om at leverandører velges etter kjønn, men håper at de butikkene som favoriserer menn også blir tatt imot med åpne armer av NRK og andre journalister.

(Kilde for Holtars handelsprofil er NRK radios presentasjon av henne ifm. hennes morgenkåseri)