torsdag 20. mars 2014

Slik misbruker NRK forskning

I en stor reportasje kan NRK legge frem en rapport som "dokumenterer" at barn fra tradisjonelle kjønnsdelte hjem
  • blir kriminelle
  • faller ut fra skolen
  • blir uføretrygdede 
http://www.nrk.no/norge/_darlig-likestilling-pavirker-barna-1.11617188

Statistikk er ikke forskning

Den største feilen NRK gjør er å sette likhetstegn mellom statistikk og forskning - og det er det reneste tøv. Statistikk kan finne korrelasjoner mellom tallmengder. Altså sammenheng i tallgrunnlaget. Men det beviser ikke at det er en årsakssammenheng.

Nå på denne tiden av året (våren) kan vi legge frem en statistikk som vier at jo flere biler det blir i verden, jo lengre blir dagene. Statistikken vil vise en klar korrelasjon, men det er selvsagt ingen årsakssammenheng mellom tallene.

Målrettet og mangelfull forskning

Den fremlagte rapporten er et typisk eksempel på hvordan man lager en forskingsrapport for å "dokumentere" en påstand. Det er den billigste måten å gjøre det på og redaksjoner som NRK svelger påstandene rått.

I dette tilfellet er det ikke gått inn å sett på
  • Historisk utvikling. Har Agder-fylkene hatt konstant tall for disse negative elementene mens andre, mer likestilte fylker har hatt nedgang?
  • Dybde-forståelse. Det er makrotall som er lagt til grunn. Altså statistikk for landsdelen. Det er ikke gått i dybden for å se om disse som dropper ut, blir kriminelle og havner på NAV faktisk kommer fra kjønnsdelte hjem eller om de kanskje kommer fra de "få" likestilte hjemmene
  • Reelt tallgrunnlag. Forskerne har valgt Agder fordi det "tradisjonelt oppfattes som mer kjønnsdelt". Ja vel, men er det faktisk mer kjønnsdelt enn andre fylker?
  • Demografi, Er det befolkningsstruktur, opphav, alderssammensetninger osv. som er identiske med kontrollgruppen? Overrepresentasjon av gamle foreldre, unge foreldre eller enkelte innvandrergrupper kan forstyrre statistikken, og det skal ikke mange individene til for å slå ut på statistikken i et fylke med 178.000 innbyggere.
  • Ressurstilgang. Er det samme tilgang på arbeidsplasser og etableringshjelp som kontrollgruppen? Er veistandard og kommunikasjonslinjer like gode? Er skolene like gode?
Listen over svakheter i denne "forskningsrapporten" som noen har betalt for er så lang. Dette er bare et lite knippe av svakheter. Og alt de har å bygge på et en liten, knapt signifikant utslag mot en oppkonstruert kontrollgruppe.

Gjør forskning til et skjellsord

Store deler av kjønnsforskning er utført på denne måten. Store deler av feministenes argumentasjon er bygget på slik "dokumentasjon". Store deler av norske redaksjoner sluker slike rapporter rått i sin evige kamp om leserne.

Slike rapporter gjør forskning til et skjellsord. Det er merkelig at slike forskningsinstitutt stadig for offentlig støtte og nye oppdrag. De er en skam.
  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar